MERKEZ? HAVALANDIRMA S?STEMLER?

Havaland?rma sistemleri ortamlar?n daha rahat çal???labilir ve ya?an?labilir olmas? için oldukça önemlidir. Firmam?z 10 y?la yakla?an bilgi ve birikimi ile havaland?rma sistemlerinde ortam?n?z için en iyisini ve verimlisini size öneriyor, ücretsiz ke?if, projelendirme ve montaj imkanlar?ndan da yararlanma seçene?i sunuyor.

MERKEZ? SO?UTMA S?STEMLER?

Merkezi so?utma sistemleri birden çok ortam?n ayn? anda istenilen s?cakl?k de?erine getirilmesi i?lemdir. Bu sistem monte edilmeden önce hassasiyetle ara?t?rma yap?yoruz ve mühendislerimiz sizlere en iyi sistemi sunuyor. Her ortama ayn? sistem yerine ortama özel olarak dizayn edilen iklimlendirme çe?itleri ile diledi?iniz ve arzu etti?iniz performans? alma imkân? sunuluyor.

MERKEZ? ISITMA S?STEMLER?

Kaynaktan ald??? enerjiyi binan?n her yerine e?it ve verimli bir ?ekilde da??tmak anlam?na gelen merkezi ?s?tma sistemleri, belirli bir otomasyonun alt?nda çal??an ürünlerdir. Bayili?imiz bulunan markalar?n merkezi ?s?tma sistemleri ni binan?z uygun ise ücretsiz olarak monte ediyoruz. Bunun yan? s?ra ilk a?amadan son a?amaya kadar profesyonel bir hizmet ak??? sunuyoruz.

MEKAN?K OTOMASYON S?STEMLER?

?klimlendirme için oldukça önemli bir yap? olan mekanik otomasyon sistemleri, her alanda kullan?labilir oldu?u için geni? kapsaml? de?erlendirilmektedir. Binadaki teknik personel say?s?n? dü?üren ve maliyetleri a?a?? çeken mekanik otomasyon sistemleri konusunda da profesyonel olarak destek sa?l?yoruz.

YANGIN SÖNDÜRME S?STEMLER?

Özellikle fabrikalar ve büyük binalar için önemli olan yang?n söndürme sistemleri, profesyonel anlamda destek al?nmas? gereken bir çal??mad?r. Projelendirme sürecinin titizlikle ele al?nmas? ve bu alan?n do?ru bir ?ekilde yönetilmesi sistemin kullan?labilirli?i aç?s?ndan oldukça önemlidir. Aksi takdirde yang?n söndürme sistemi ne ihtiyaç duydu?unuz anda verim alamayabilir, i?letmenizin zarar görmesine neden olabilirsiniz.