?stanbul’da uzman hekim kadromuz ile hijyenik hastane ?artlar?nda kad?n hastal?klar? operasyonlar?
Kad?n olmak ayr?cal?kt?r. Genç k?zl?k döneminden menopoz sonras?na kadar kar??la?abilece?iniz tüm sorunlar?n çözümleri uzmanlar?m?z taraf?ndan Kad?n Hastal?klar? ve Do?um ünitemizde sizlere sunulmakta, sa?l???n?z ile ilgili tüm detaylar büyük bir titizlik ve gizlilikle muhafaza edilmektedir.
Gebelik Öncesi Muayene
Gebelik öncesi yani hamile kalmaya karar veren anne adaylar? gebelik süreci öncesi mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçmelidir. Çünkü vücudunu tan?malar? ve sa?l?kl? bir gebelik geçirmeleri için yap?lacak olan bu muayene büyük bir önem ta??maktad?r. Gebe kalmaya karar verdiklerinde en az 3 ay öncesinden muayenelerini olmalar? onlar? bu sürece daha iyi adapte etmekte fayda sa?layacakt?r. Hamilelik süreci anne adaylar?n? hem psikolojik hem de fiziksel yönden etkileyebildi?i için bu konuda son derece duyarl? olmak sa?l?kl? bir gebelik dönemi geçirmelerine olanak sa?lamaktad?r. Gebelik döneminde yap?lmas? gereken tetkikler kadar gebelik öncesi yap?lmas? gereken muayene de bir o kadar önemlidir. Gebelik öncesi muayenenin amac?; anne aday?n?n gebeli?e ne kadar haz?r oldu?u ve gebelik sürecini sa?l?kl? geçirip geçirmeyece?idir. Planl? olarak hamile kalmak ve muayene sürecini atlatt?ktan sonra hamile kalmaya kendini haz?r hissetmek bebe?in geli?im sürecine olumlu yans?maktad?r. Ayr?ca anne aday?n?n jinekolojik öyküsü de çok önemlidir ve daha önceki gebeliklerinde herhangi bir hastal?k geçirmesi de bir sonraki gebeli?inde de tekrar ortaya ç?kabilme ihtimalini bar?nd?rd??? için muayene ?art bir durum olarak say?lmaktad?r. En s?k görülen cinsel yolla bula?an hastal?klar grubunda yer alan HPV virüsünün sebebiyet verdi?i genital si?il; deri üzerinde olu?an lezyon ?eklinde görülen yap?larla karakterizedir. Genital si?il lezyonlar?; vajina, vulva, rahim ve makat bölgelerinde olu?makla beraber kimisi ?iddetli yap?larda görülürken kimisi de ?iddetli görülmemektedir. En yayg?n cinsel yolla bula?mas? bilinirken ayn? zamanda ortak kullan?lan e?yalar sonucunda da meydana gelmektedir. Ki?inin ba????kl?k sisteminin zay?f olmas? durumunda virüs vücuda girdikten sonra bula?ma h?z? ba????kl?k dü?üklü?ü sebebi ile artmaktad?r. Genital si?iller belirtilerini göstermeye ba?lad?ktan sonra hastalar için baz? durumlar de?i?mekte olup normal ya?amlar?nda zorluklar çekmeye ba?lamaktad?r. Genital si?il olu?umlar? karnabahar görünümlü, kahverengi ya da aç?k renkli et parçalar? ?eklinde ve deriden kabar?k olarak gözlenmektedir. Genital si?iller ki?inin cinsel ya?am?n? ve normal ya?ant?s?n? olumsuz yönde etkilemektedir. Vajinoplasti; vajina daraltma operasyonuna verilen bir add?r ve vajina dokular?n?n gev?emesi, yeniden s?k?la?t?r?lmas?, toparlanmas? amac? ile uygulanmaktad?r. Vajinan?n geni?lemesi, sarkmas? sorunu ya?ayan ki?iler cinsel ya?amlar?nda oldukça s?k?nt?ya girmekte ve cinsel haz duymak gibi bir durum söz konusu olmamaktad?r. Vajina formundan memnun olmayan ki?ilerin yapt?rmak istedi?i bir operasyon olan vajinoplasti ile e? zamanl? olarak ba?ka vajina operasyon giri?imleri de yap?labilmektedir. Vajinan?n geni?lemesi, gev?emesi sonras? ki?ilerde orgazm sorunu, cinsel hazda azalma ve his kay?plar? meydana gelmektedir ve bunlar da hiç istenilen bir durum de?ildir. Vajinoplasti cerrahi bir i?lemdir ve uzman jinekologlar taraf?ndan yap?lmaktad?r. Vajinan?n geni?lemesi sadece kad?n? etkileyen bir durum de?ildir ve ayn? zamanda bu durumdan ki?inin partneri de etkilenmektedir. Günümüzde vajinoplasti operasyonlar? çok say?da yap?lmakta olup oldukça olumlu sonuçlar al?nmaktad?r. Kürtaj öncesi muayene mutlaka ?art olan bir durumdur ve öncesinde belli tetkikler yap?larak hasta bir nevi i?leme haz?rlanmaktad?r. Kürtaj i?lemi 5-7 haftalar aras?nda yap?lmaktad?r ve 10.haftaya kadar yap?labilmektedir. 10.haftaya kadar yap?lmas? yasald?r ve 10 haftadan sonra yap?lmas? yasak olan bir durumdur. Kürtaj öncesi muayene ; gebelik tan?s?n?n konulmas?, gebelik haftas?n?n belirlenmesi, rahim ve yumurtal?klar?n belirlenmesinde oldukça önemlidir. Tüm bu tetkikler ultrason yard?m? ile yap?lmaktad?r ve ultrasonda kesenin görülmesi 5.haftadan sonras?d?r. Kürtaj için ideal zaman? geçirmi? olmak yani 8.haftadan sonra yapt?rmak isteyen ki?iler için komplikasyon riski artmaktad?r. Kürtaj için gidilen muayene günü ki?inin sa?l?k ?artlar? i?leme uygun ise muayene olundu?u gün kürtaj i?lemi yap?lmaktad?r. Kürtaj lokal anestezi ya da sedasyon e?li?inde yap?lmaktad?r ve lokal anestezi için ki?inin aç olmas? gerekmez. Bu yüzden lokal anestezi kullan?lacaksa ki?i muayene günü kürtaj yapt?rabilir. Sedasyon kullan?lacaksa e?er ki?inin aç olmas? gerekti?inden kürtaj için farkl? güne randevu verilmektedir. Muayene esnas?nda ayn? zamanda ki?ide var olan hastal?klar, kullan?yor oldu?u ilaçlar da bilinmeli ve o do?rultuda i?leme karar verilmelidir. Kürtaj halk aras?nda gebeli?in sonland?r?lmas?, çocuk ald?rma olarak bilinse dahi sadece bu faktörü kapsamaz ve bununla beraber bebek kalp at?m?n?n durmas?, gebelikte sak?ncal? ilaç kullan?m?, bo? gebelik, embriyonun görülmedi?i durumlarda, gebelik varl???n?n anne hayat?n? tehlikeye att??? durumlar da kürtaj? kapsamaktad?r.