?stanbul’da uzman hekim kadromuz ile hijyenik hastane ?artlar?nda hemoroid tedavisi
Genel cerrahi, vücuttaki sistemik ve yerel hastal?klar? cerrahi yöntemle tedavi eden, pek çok t?bbi bran? ile entegre olarak çal??an bir disiplindir. Cerrahi t?bb?n en eski bran?lar?ndan biri olmakla birlikte, ilaç veya di?er tedavi biçimleriyle iyile?tirilemeyen hastal?klar?n, yaralanmalar?n ve yap?sal bozukluklar?n ameliyatla düzeltilmesi ya da hastal?kl? k?sm?n kesip ç?kart?larak bölgenin do?al hale getirilmesi prensibine dayan?r.
Basur ad? ile tan?nan hemoroid makat bölgesindeki damarlar?n geni?lemesi olarak tan?mlanmaktad?r. Geni?lemi? olan damarlar baz? durumlarda çok fazla ?i?mekte ve tahri? olmaktad?r. ?i?en ve tahri? olma durumuna kadar gelen görüntü makat?n d?? k?sm?ndan görülebilmektedir. Hemoroid, iç ve d?? hemoroid olarak iki ?ekilde gözlenmektedir, hastal???n seyrine ba?l? olarak dört a?amada ilerlemektedir. D?? hemoroid, ad?ndan da anla??ld??? gibi makat derisinin bir t?k alt?nda geli?en bir hastal?kt?r ve hasta ?iddetli derecede a?r? hissetmektedir, bunun yan?nda hastada kanama, ?i?lik ve ka??nt? görülmektedir. ?ç hemoroid ise makat?n iç k?sm?nda geli?mektedir ve d??ar?dan elle hissedilmesi, gözle görülmesi mümkün de?ildir. ?ç hemoroid belirtisinde d?? hemoroid de oldu?u gibi kanama görülmektedir. Hemoroid, oldukça yayg?n görülen bir hastal?kt?r ve hemen hemen her ya?ta ortaya ç?kabilmektedir, özellikle gebe, emziren ki?ilerde daha s?k görülebilmektedir. Hemoroid kendini göstermesi ile beraber hastalar?n ya?am kalitesi dü?mektedir ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak hastal?ktan olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde t?bb?n geli?mesi ile beraber uygulanan yöntemler de geli?mi?tir ve ço?u hastal?klar?n tedavisi ac?s?z a?r?s?z ve k?sa süre içinde yap?l?r hale gelmi?tir. Hemoroid tedavisi cerrahi yöntem ve cerrahi olmayan yöntem olarak iki ?ekilde uygulanabilmektedir. Hemoroid geli?imine ba?l? olarak dört evrede ilerlemektedir ve hemoroidin ilk iki evresinde tedavi ameliyats?z yöntemlerle yap?lmakta di?er son iki evresi ileri seviye evreler oldu?u için tedavi cerrahi yöntemlerle yap?lmaktad?r. Lazerle hemoroid tedavisi , günümüzde hemoroid ?ikâyeti çeken hastalar?n s?kl?kla tercih etti?i bir tedavi yöntemidir ve sonuçlar? olumlu ve oldukça ba?ar?l? olmaktad?r. Lazerle hemoroid tedavisi, hemoroidin ilk iki evresinde uygulanan ve hemoroid olu?turan dokular?n söndürülmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Lazerle hemoroid tedavisi hastalara avantaj sa?layan bir yöntemdir ve iyile?me süreci ameliyatl? yöntemlere göre çok daha k?sad?r.