:: suivant >>

╔diter :: []->

?stanbulÔÇÖda uzman hekim kadromuz ile hijyenik hastane ?artlar?nda burun esteti?i
KBB uzmanlar? kulak, burun, bo?az ve bu organlarla yak?ndan ili?kili ba? ve boyun b├Âlgesinde meydana gelen hastal?klar?n t?bb? ve cerrahi tedavisini yapmaya y├Ânelik uzmanl?k e?itimini alm?? hekimlerdir. Klini?imizde modern bir ortamda en son teknolojik aletler ve g├╝ncel t?bbi bilgiler kullan?larak bu hastal?klar?n t?bbi ve cerrahisi tedavisi yap?lmaktad?r. A?a??daki hastal?klar klini?imizde tedavisi yap?lan hastal?klardand?r.
Burun t?kan?kl??? ; burnun normal fonksiyonlar?n? yerine getiremedi?i bir durumdur ve ki?inin rahat nefes al?p vermesinde zorluklar ya?atmaktad?r. Burun, solunum sisteminin ba?lang?├ž noktas?d?r ve havan?n akci?erlere ula?madan ?s?t?l?p nemlendirildi?i aland?r. V├╝cudun di?er t├╝m organlar? kadar burun da bir o kadar ├Ânemli bir organd?r ve ki?inin nefes al?p vermesinde b├╝y├╝k bir yeri bulunmaktad?r. Burun ├že?itli sebeplerden dolay? t?kanabilir ve ki?inin nefes al??veri?ini k?s?tlayabilmektedir.
Nefes al??veri?ini etkiledi?i kadar ayn? zamanda koku almay? da zorla?t?rmaktad?r. Burun t?kan?kl???; alerjik reaksiyonlar, mevsim ge├ži?leri, yap?sal bozukluklar nedenleri sonras? meydana gelebilmektedir. Alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan burun t?kan?kl??? tedavi edilmedi?i taktirde ya da tedavide ge├ž kal?nd???nda sorun ilerler ve ast?ma kadar gidebilmektedir. Burun t?kan?kl???na en s?k sebep olan durumlar; grip, so?uk alg?nl???, sin├╝zit, ve enfeksiyonlard?r. Burun t?kan?kl??? ya?ayan ki?iler normal ?artlarda burnundan nefes al?p veremedikleri i├žin nefes al?p verme i?i a??z yoluyla yap?l?r ve buda ki?ide a??z kurulu?una, uyku esnas?nda horlamalara neden olmaktad?r. Hamilelik d├Âneminde de burun t?kan?kl??? sorunu ya?anmaktad?r ve buna neden olan annelik hormonunun fazla salg?lanmas? sonucu burun yap?s?nda ?i?me meydana gelerek nefes al??veri?i zorla?maktad?r.

Burun t?kan?kl??? hem yeti?kinlerde hem de ├žocuklarda s?kl?kla ortaya ├ž?kan bir problemdir ve ├žocuklarda bu problemin ortaya ├ž?k?? sebebi geniz eti b├╝y├╝mesi olarak bilinmektedir. ├ço?unlukla 2 ya??ndan sonra g├╝n y├╝z├╝ne ├ž?kan burun t?kan?kl?klar? geniz eti b├╝y├╝mesi sonras? olu?maktad?r. Do?u?tan da var olabilen burun t?kan?kl??? ise burun kanallar?n?n tam olu?amam?? olmas?d?r. Burun t?kan?kl??? ya?ayan ki?iler en ├žok yatar pozisyonda olduklar? an zorlanmaktad?r ├ž├╝nk├╝ yatar pozisyonda iken yer ├žekimi etkisi ortadan kalkmakta ve kan?n kalbe gidi?i zorla?maktad?r.
Burun esteti?i olarak adland?r?lan rinoplasti; ├že?itli sebeplerden burun yap?s?n?n bozulmas? sonucu burun anatomisinin tekrar eski haline d├Ânmesini ama├žlayan bir operasyondur. Rinoplasti hem sa?l?ksal sorunlar nedeni ile hem de estetik ama├žl? olarak iki ?ekilde uygulanmaktad?r. Rinoplasti i?lemi ile burun deformiteleri onar?lmak, do?um kusurlar?n? gidermek ve burun fiziksel g├Âr├╝n├╝m├╝n├╝ de?i?tirmek gibi durumlar ama├žlanmaktad?r. Burun esteti?i, sadece burun g├Âr├╝nt├╝s├╝nden memnun olmamakla de?il ayn? zamanda koku alma konusunda s?k?nt? ├žekmekle de yap?labilen bir operasyondur. Y├╝z b├Âlgesi ki?ilerin en ├žok g├Âz temas? kurulan bir aland?r ve y├╝z b├Âlgesinde olu?an en ufak bir kusur ki?ilerin psikolojik y├Ânden etkilenmelerine sebebiyet vermektedir. Burun deviasyonu ; burun e?rili?i olarak bilinmektedir ve burun septum yap?s?n?n ├že?itli sebepler nedeni ile sa?a ya da sola kaymas? durumu ile karakterize olan bir rahats?zl?kt?r. Burun deviasyonu genetik olup do?u?tan var olabilece?i gibi sonradan da travma sonucunda da geli?ebilmektedir. ├ço?unlukla ├žocukluk ├ža??nda travmalar?n olu?mas? deviasyon durumuna daha ├žok yol a├žmaktad?r. Burun orta duvar?n?n sa??na ya da sola do?ru kaymas? sonucu burun deviasyonu rahats?zl??? geli?mektedir ve ki?inin nefes al??veri?ini ger├žekle?tirmesine engel olabilmektedir. Burun deviasyonu geli?mesi ile beraber burun deliklerinden birinin kapanaca?? i├žin ki?inin nefes almas? zorla?makta ve bu sebeple ya?am? da s?k?nt?ya girmektedir. Burun deviasyonu sorunu ya?ayan ki?iler burun esteti?i yapt?rmak istemekte ve ya?ad?klar? sorun ortadan kalkarak sonu├žlardan son derece memnun kalmaktad?rlar. Burun orta duvar? anne karn?ndan itibaren geli?meye ba?lamakta ve belirli bir ya?a kadar burun geli?imi devam etmektedir. Fakat bu geli?im s├╝recinde buruna d??ardan al?nan darbeler ve travmalar burun kemi?inin kaymas?na neden olabilmektedir. Burun kemi?i kaymas? sadece sonradan meydana gelmemekte ve do?u?tan da geli?im s├╝reci sorunlar? ile de meydana gelebilmektedir.